‌‌Books List
No. ‌Book Title Propagate No. Last Propagate Date Faculty Book Type Authors
1    میکروبیولوژی و ایمونولوژی    first    2003-04-15    0    ترجمه   MainAuthor:جانسون- زیگلر- فیتز جرالد- لوکاسویکز- هالی,Authors:  
2    تغذیه و بیوتکنولوژی تخم مرغ    first    2009-03-06    .    ترجمه   MainAuthor:J.S. Sim et al,Authors:  
3    تکنولوژی فرآورده های خمیری    first    2008-01-25    انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد    تدوین و گردآوری   
4    زیست فناوری کاربردی در صنایع غذایی    first    2010-09-06        تدوین و گردآوری   
5    آنزیمها در صنایع غذایی    first    2003-07-23    انتشارات دانشگاه فردوسی    ترجمه   MainAuthor:G. A. Tucker-L. F. Woods,Authors:  
6    راهنمای عملیات آماده سازی و فروش میوه ها و سبزی ها از مزرعه تا بازار    first    2010-06-22    جهاد دانشگاهی مشهد    ترجمه   MainAuthor:لوپز کاملو,Authors:  
7    فرهنگ افزوده‌های غذایی    first    1988-03-21    آستان قدس رضوی    ترجمه   MainAuthor:Igoe, Robert S,Authors:  
8    آنزیمها در صنایع غذایی    third    2010-11-07    انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد    ترجمه   MainAuthor:G. A. Tucker-L. F. Woods,Authors:  
9    فرآوری های حداقل در صنایع غذایی    first    2011-09-01        ترجمه   MainAuthor:توماس السن و نیلس بنگتسن,Authors:  
10    میکروبیولوژی و ایمونولوژی    second    2012-12-25        ترجمه   MainAuthor:جانسون- زیگلر- فیتز جرالد- لوکاسویکز- هالی,Authors:  
11    راهنمای محیط های کشت میکروبی مواد غذایی    first    2013-07-21    انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد    ترجمه   MainAuthor:رونالد ام. اتلس,Authors:  
12    روشهای پخت اکستروژن    first    2014-10-22        ترجمه   MainAuthor:لسزک موسکیکی,Authors:  
13    اثر فرایند بر ایمنی و کیفیت مواد غذایی    first    2014-12-03        ترجمه   MainAuthor:انریکه اورتگا-ریوواس,Authors:  
14    روش های نانوپوشانی اجزای تشکیل دهنده مواد غذایی    first    2016-07-22        ترجمه   MainAuthor:سی. آناندها راماکریشنان,Authors: